శ్చ్యోతన్మయూఖే2పి హిమద్యుతౌ మే ననిర్వృతం నిర్వృతమేతి చక్షుః

సముజ్ఝితజ్ఞాతివియోగఖేదం త్వత్సన్నిధావుచ్ఛ్వసతీవ చేతః ||

శ్చ్యోతన్మయూఖే – (అమృతమును) స్రవించుచున్న కిరణములు కల

హిమద్యుతౌ అపి – చంద్రునియందు కూడ

న నిర్వృతమ్ – సుఖమును పొందని

మే చక్షుః – నా కన్ను

త్వత్సన్నిధౌ – నీ సన్నిధిలో

నిర్వృతమ్ ఏతి – సాంత్వన పొందుచున్నది.

సముజ్ఝిత జ్ఞాతివియోగ దుఃఖమ్ – బంధుజనులకు దూరమైనందువల్ల కలిగెడి దుఃఖమును విడిచినదై

చేతః – మనస్సు

సముచ్ఛ్వసతి ఇవ (అస్తి) – మరల ఆశ్వాసించుచున్నట్లు (ప్రాణవంతమైనట్లు, ఊపిరి తీసుకున్నట్లు)  అయినది.

అమృతమును స్రవించు కిరణములు కల చంద్రునియందు కూడ సుఖమును పొందని నా కన్ను నీ సన్నిధిలో సాంత్వన పొందుచున్నది. బంధుజనులకు దూరమైనందువల్ల దుఃఖితమైన నా మనస్సు ఆ దుఃఖమును విడిచిపెట్టి ఇప్పుడు మరల ఊపిరి తీసుకున్నట్లయినది. (నిన్ను చూసి ప్రాణం లేచివచ్చింది).

శ్చోత       –    m. oozing , sprinkling , aspersion L.

శ్చోతన   –     n. the act of oozing or flowing , exudation (see %{pra-zc-})

శ్చోతన్మయూఖ    –     fn. (pr. p. of %{zcut} + %{m-}) diffusing light MW.

ఆశ్వస్    –      P. %{-zvasiti} and %{-zvasati} (Impv. 2. sg. %{-zvasihi} and %{-zvasa} [MBh. vi , 490] ; impf. %{-azvasIt} [Bhat2t2.] and %{-azvasat} [Katha1s. xxxiii , 129]) A1. %{-zvasate} , to breathe , breathe again or freely ; to take or recover breath , take heart or courage ; to revive MBh. R. Katha1s. BhP. &c.: Caus. %{-zvAsayati} , to cause to take breath ; to encourage , comfort ; to calm , console , cheer up MBh. Sus3r. Ragh. Kum. &c.

ఆశ్వాస       –    m. breathing again or freely , taking breath ; recovery Sus3r. ; cheering up , consolation ; relying on Katha1s. ; a chapter or section of a book Sa1h.

* శ్లోకంలో శ్చ్యోత అని ఉంటే, డిక్షనరీలో శ్చోత అని మాత్రమే ఉంది. ఏది సరైనదో తెలీడం లేదు.

ప్రకటనలు